Cánh đồng Phúc Yên

Kích thước: 35x50cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1970

Kích thước: 35x50cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1970