Tết trồng cây

Kích thước: 45x70cm. Chất liệu: giấy điệp. Năm sáng tác: 1980

Kích thước: 45x70cm. Chất liệu: giấy điệp. Năm sáng tác: 1980