Tuần tra đêm

Kích thước: 50x75cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1995

Kích thước: 50x75cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1995