Voi Lào

Kích thước: 70x95cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 2004

Kích thước: 70x95cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 2004