Cano sàlan

Kích thước: 45x75cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1969

Kích thước: 45x75cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1969