Đồng muối Hải Hậu

Kích thước: 45x60cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1968

Kích thước: 45x60cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1968