Ngoại thành

Kích thước: 40x55cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1970

Kích thước: 40x55cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1970