Tuần tra biên giới

Kích thước: 75x100m. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 2003

Kích thước: 75x100m. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 2003