Nhà cổ dân tộc Mường

Kích thước: 55x70cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 2004

Kích thước: 55x70cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 2004