Sông Tam Bạc

Kích thước: 45x55cm. Chất liệu: lụa. Năm sáng tác: 1990

Kích thước: 45x55cm. Chất liệu: lụa. Năm sáng tác: 1990