Đền Bà Kiệu

Kích thước: 75x100cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 2004

Kích thước: 75x100cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 2004