Nhà sàn Hòa Bình

Kích thước: 50x68cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1996

Kích thước: 50x68cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1996