Phố Trương Định

Kích thước: 60x80cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1995

Kích thước: 60x80cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1995