Nude 2

Kích thước: 45x65cm. Chất liệu: giấy dó. Năm sáng tác: 1980

Kích thước: 45x65cm. Chất liệu: giấy dó. Năm sáng tác: 1980