Chiều Tuyên Quang

Kích thước: 40x55cm. Chất liệu: Acrylic. Năm sáng tác: 2013

Kích thước: 40x55cm. Chất liệu: Acrylic. Năm sáng tác: 2013