Đền Bạch Mã

Kích thước: 70x90cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1999

Kích thước: 70x90cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1999