Bản Xiềng Sừ

Kích thước: 36x50cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1969

Kích thước: 36x50cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1969