Chân dung ông Thản

Kích thước: 45x60cm. Chất liệu: chì than. Năm sáng tác: 2008

Kích thước: 45x60cm. Chất liệu: chì than. Năm sáng tác: 2008