Vùng cao

Kích thước: 65x45cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 2000

Kích thước: 65x45cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 2000